E
Erfan
25 Oct 19

അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേര് ?

എ ) ബേയർ പ്രക്രിയ
ബി ) ബോഷ് പ്രക്രിയ
സി ) ഫ്രാഷ് പ്രക്രിയ
ഡി ) ഹേബർ പ്രക്രിയ

Replies to this post

N
Nazeer.P

D

0
N
Nithya

D

0
A
Ananthu

D

0