E
Entri
05 Oct 19

மரியன்னா தீவுகள் காணப்படுவது?
a ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில்
b .இந்திய பெருங்கடலில்
c. பசிபிக் பெருங்கடலில்
d .அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில்

Replies to this post