സുരേഷ്
01 Oct 20

ഞാൻ ഒരു പുതിയ യൂസർ ആണ്.
എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്, എല്ലാദിവസവും ഒരു Morning Test /Evening Test (Previous Questions Only) നടത്തിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു.

Replies to this post

M
Mentor

Noted.

0