C
Christeena
28 Sep 20

29th September - Day 16 Task

Watch Video

1) ഗണിതം - 
സാധാരണ പലിശ - 01
സാധാരണ പലിശ - 02
2) പൊതു വിജ്ഞാനം
ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ
3) സാമാന്യശാസ്ത്രം - 
ലോഹം
ലോഹങ്ങൾ - 02
4) വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും ബോധനശാസ്ത്രവും - 
അസാമാന്യ ശിശു - 04
അസാമാന്യ ശിശു - 05
അസാമാന്യ ശിശു - 06
5) English - 
Question Tag - 01
Question Tag - 02

Study Cards:

1) പൊതു വിജ്ഞാനം - Class 8
സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ
ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക്
മഗധ മുതൽ  താനേശ്വരം വരെ
2) സാമാന്യശാസ്ത്രം - Class 8
ജലം
ഫൈബറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും
പ്രകാശപ്രതിപതനം ഗോളിയദർപ്പണത്തിൽ
There will be an exam based on these topics on 29th September evening.

Weekly Vocabulary Booster PDF

Synonyms-30 Questions
Antonyms-30 Questions
Idioms- 30 Questions-PDF shared in Admin only whatsapp group.

Quote for the Day

The secret of success is to do the common things uncommonly well. – John D. Rockefeller

Replies to this post