C
Christeena
27 Sep 20

28th September - Day 22 Task*

Watch Video

1) ഗണിതം -
സമയവും ദൂരവും - 03
2) പൊതു വിജ്ഞാനം
ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ
3) സാമാന്യശാസ്ത്രം -
ആറ്റം, തന്മാത്രകൾ - 02
4) വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും ബോധനശാസ്ത്രവും -
പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ - 01
പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ - 02
5) English -
Degree of comparisons-PDF Note and Recorded audio Shared in Admin only group
Study Cards:

1) പൊതു വിജ്ഞാനം - Class 9
മധ്യകാല ഇന്ത്യ : രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന :അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും
സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ

2) സാമാന്യശാസ്ത്രം - Class 9

പീരിയോഡിക് ടേബിൾ
ആസിഡുകൾ,ബേസുകൾ,ലവണങ്ങൾ

There will be an exam based on these topics on 28th September evening.

Quote for the Day

There are no shortcuts to any place worth going. – Beverly Sills

Replies to this post