മൈക്കിൾ
15 Jul 20

February 2019 വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള June-July സമയത്ത് നടത്താനിരുന്ന SI EXAM മാറ്റിവെച്ചെന്നും ആയതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും കേട്ടു. ഇത് ശെരിയാണോ?

Replies to this post