ഭാഗ്യരാജ്
18 Jun 20

General Physiotherapist നുള്ള മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അതിനുള്ള exam രീതികൾ എന്താണ്?? Exam തിയ്യതി മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി എപ്പോഴാണ്?? മറുപടി PLS...

Replies to this post

Posts you may like